Factuurvoorwaarden

Artikel 1 : De bestemmeling is gehouden door de hiernavolgende factuurvoorwaarden en wordt geacht ervan kennis te hebben genomen en gelezen te hebben.

Artikel 2 : Al onze prijzen zijn incl. btw tenzij anders vermeld op onze webshop, website, offertes, bestelbonnen & brochures en vervangen alle voorgaande prijzen. Al onze diensten en leveringen worden dan ook gepresteerd onder de algemene voorwaarden, hierna aangeduid en sluit alle andere algemene voorwaarden uit. Hiervan, of van een bepaling, kan slechts uitdrukkelijk worden afgeweken door afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen.

Artikel 3 : Onze prijzen / offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijziging ondergaan, behouden wij ons recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen, de klant of opdrachtgever is steeds op de hoogte van onze prijzen en extra’s die we toepassen op al onze activiteiten. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 : In geval van annulatie door de opdrachtgever minder dan 3 dagen voor een levering of bij verhuur is de opdrachtgever eveneens de volledige prijs verschuldigd en dit zonder uitdrukkelijk voorbehouden van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 5 : Zolang geleverde goederen niet integraal worden betaald, blijven zij eigendom van Declerck / Segers Vof. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de contractsluiting. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Artikel 6 : Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, water & stroompanne niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst of bestelling uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.

Artikel 7 : De bestelbon of facturen, inclusief btw en taksen, zijn betaalbaar binnen de zeven kalenderdagen, na factuurdatum, dit tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De schuld is ten allen tijde draagbaar. De aansprakelijkheid van Declerck / Segers Vof kan het bedrag van de factuur, Excl. btw niet overtreffen. Leveringen waarvan het bedrag kleiner is dan 750 excl. btw worden de zelfde dag afgerekend.

Artikel 8 : Om geldig te zijn, moet iedere klacht betreffende de gepresteerde diensten, leveringen of de inhoud van de factuur, per aangetekend schrijven geschieden binnen de 24u00 na ontvangst factuur. Laattijdige klachten worden verworpen en als nietbestaande beschouwd. Een klacht rechtvaardigt nooit een betalingsschorsing.

Artikel 9 : Party materiaal ontvangt de huurder in goede en voor het gebruik geschikte staat en verplicht zich er toe deze in die staat te houden. De huurder verbindt zich er toe al de gehuurde materialen correct te gebruiken en tegen overbelasting te beschermen. De huurder zal bij ontvangst een controle uitvoeren of alles correct is volgens leverings bon. Wanneer wij ons materiaal in bruikleen ter beschikking stellen voor uw feest bezorgd men proper en zuiver terug op de afgesproken uur & dag. Wanneer wij merken bij het terugbrengen van ons materiaal er bepaalde stukken ontbreken of beschadigd zijn, zullen deze aan nieuwprijs verrekend worden.

Artikel 10 : De huur van ons party materiaal gaat in op het ogenblik wanneer men het materiaal komt halen of wanneer wij het materiaal leveren op de afgesproken locatie en tijdstip. Bij afwezigheid van de huurder op het afgesproken tijdstip en locatie is de verhuurder gerechtigd de gehuurde goederen terug mee te nemen en de vervoerkosten samen met het materiaal aan de huurder door te rekenen. De huur eindigt op de dag en tijdstip van de afhaling van de gehuurde goederen zoals afgesproken met de huurder. De aandacht op de huurder wordt er op gevestigd, dat hij nooit eigenaar van de gehuurde kan worden en dat niet teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen. Wanneer wij merken dat er bepaalde stukken ontbreken zullen deze aan nieuwprijs verrekend worden.

Artikel 11 : Bij het ondertekenen van een bestelbon / offerte vragen wij altijd een voorschot van 75 % voor dat de activiteit doorgaat. Elke reservatie van een feest is van kracht na ontvangst van een getekende bestelbon / offerte en een bedrag van 275,00 te storten op rekening IBAN BE 94 0018 5001 4514 met vermelding naam en datum activiteit of bestelbon.

Artikel 12 : Al onze prijzen zijn steeds vermeld in euro en zijn incl. btw – personeel – diensten tenzij anders vermeld.

Artikel 13 : Iedere niet betaalde, zelfs gedeeltelijk, vervallen factuur zal van rechtswege en zonder dat enige akte nodig is vanaf de factuurdatum een interest opbrengen van 12% op jaarbasis en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 175 EUR. Tevens worden alle openstaande facturen van rechtswege vervallen verklaard en onmiddellijk opeisbaar. Tevens bij wanbetaling hebben wij het recht alle verdere werkzaamheden met onmiddellijke ingang te schorsen zonder recht op vergoeding vanwege de opdrachtgever.

Artikel 14 : Voor alle geschillen zijn enkel het Vredegerecht kanton Maasmechelen en de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd. Enkel de Nederlandse rechtstaal en het Belgische recht is van toepassing.

 

Klik hier om terug te gaan naar onze webshop