Samenwerking

Algemene info

Huren bij traiteur keukentje moet voor alle betrokken partijen naar ieders tevredenheid geschieden. Door alle partijen dienen er dan ook afspraken gemaakt te worden. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke overeenkomst met betrekking tot huur en verhuur tussen traiteur keukentje en de huurder. Bij het plaatsen van een bestelling via onze webshop is de klant steeds op de hoogte van al onze prijzen, supplementen & extra diensten. Wanneer er iets niet duidelijk is gelieve via mail ons op de hoogte te brengen.

Hoe ga je te werk 

 • Je plaatst het gewenste artikel en de aantallen in het winkelmandje.
 • Je kiest u datum van de periode dat je de materialen wenst te huren (tot 4 dagen = 1 huurperiode).
 • Is je huurperiode langer dan 4 dagen dan komt er een meerprijs op de gevraagde huurprijzen.
 • Meerprijs op materiaal bedraagd 1,5 en wordt verekend bij de afrekening van de borg.
 • Selecteer het dagdeel dat je de bestelling wenst te ontvangen (10u00 - 13u00 of 16u00 - 19u00)
 • Goederen worden enkel op weekdagen geleverd of terug opgehaald ( Gelieve hierbij rekening te houden )
 • Een dag voor uw huurdatum ontvangt u van ons nog even een mail ter herinnering.
 • Op de datum en het dagdeel van uw keuze kan u de komen afhalen, of wordt deze bij u geleverd.

Info

De huur gaat in op het moment dat de klant de goederen in ontvangst neemt of indien het vervoer gebeurt door traiteur keukentje. Onderverhuur aan derden mag enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van traiteur keukentje. De huurperiode eindigt wanneer alle goederen bij traiteur keukentje terug worden ontvangen en geen schade of ontbrekend materiaal wordt vastgesteld. 

Uw reservatie wijzigen

Tot 7 dagen op voorhand kan u uw reservatie wijzigen indien u wenst te minderen in aantallen of indien u bepaalde zaken wenst te annuleren in uw reservatie.  Indien u reeds online betaald heeft zal het bedrag terug aan u worden overgemaakt op de rekening waarmee u dit aan ons voldaan heeft op het moment van reservatie. Vermeerderen in aantallen is mogelijk tot 1 dag voor uw huurdatum en zolang er voldoende voorraad beschikbaar is.  Wijzigingen kunnen niet online gebeuren, hiervoor mag u ons contacteren op het nummer +32 478 495637 of mailen naar info@traiteurkeukentje.be

Tips voor een goede samenwerking

 • Controleer onmiddellijk uw bestelling bij afhaal of levering.  Gelieve eventuele breuk of ontbrekende stuks onmiddellijk aan ons te melden.  We kunnen geen rekening houden met deze meldingen na afloop van uw huurperiode.
 • Kijk goed hoe de materialen verpakt zitten.  We verwachten ze op dezelfde manier terug.  Borden, bestek, en glaswerk gesorteerd per soort zoals ze aangeleverd werden, in de daarvoor voorziene transportbakken.  Tafels en stoelen gestapeld en verzameld op de juiste transportkarren indien deze ter plaatse zijn gebleven.
 • Porselein, bestek en glaswerk dient u niet af te wassen en mag vuil terug ingeleverd worden.  Alle andere materialen (keukenmateriaal, toestellen, meubilair enz...) dienen proper terug in ons bezit te komen.
 • Maak de borden, kommen, glazen vrij van drank- en etensresten.  We wensen geen huisvuil in de transportbakken zoals tandenstokers, servetten, tafelversiering, bierkaartjes enz...
 • Tafellinnen dient niet uitgewassen te worden, de wasserijkosten zijn inbegrepen in de huurprijs.  Let wel: brandplekken, niet verwijderbaar vuil (bijv. smeer of vuil dat niet toe te wijzen is aan een normaal gebruik van het linnen) wordt aangerekend aan de restwaarde van het desbetreffende linnen. TIP: pas op met tafelvuurwerk, dit geeft brandgaatjes!
 • Bij afhaal van de huurmaterialen bent u zelf verantwoordelijk voor het goed laden van het transport.  Wij zullen u helpen met het inladen van de goederen, maar tref voldoende voorzieningen om de goederen op een veilige manier te vervoeren.  Na vertrek uit ons magazijn bent u immers ten alle tijden volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan onze materialen.
 • Zorg dat u aanwezig bent op de afgesproken dag van levering en ophaling.  We kunnen de levering enkel uitvoeren indien er iemand aanwezig is voor ontvangst van de materialen en voor het aftekenen van onze pakbon.  Indien de levering omwille van deze reden niet kan uitgevoerd worden en we de levering een 2de maal moeten aanbieden dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 • We leveren enkel de materialen en verzorgen niet de plaatsing hiervan.  Levering dient te gebeuren op een goed bereikbare en verharde locatie maximaal 50 meter van waar ons transport kan parkeren.  Er wordt niet op verdieping geleverd, ook niet indien er een lift aanwezig is.  Bij moeilijk bereikbare plaatsen worden de goederen gebracht tot waar we met transportkarren kunnen rijden en is de klant verantwoordelijk voor het op de plaats krijgen van de goederen en het terug klaar zetten van deze goederen voor een vlotte ophaling.
 • We wensen u ontzettend veel plezier met uw feest of evenement en hopen dat we mogen bijdragen aan het welslagen hiervan.  Bij vragen kan u ook steeds bij ons terecht. 

Materiaal in bruikleen

Materialen in bruikleen worden de dag nadien in samenspraak met de klant terug bezorgd op het afgesproken uur en locatie. Wanneer dit niet gebeurt, zullen onze extra kosten in aanmerking komen met een basis forfait van € 75,00 per bestelbon.

Nazicht materiaal

De klant geeft het recht om bij ontvangst de goederen na te tellen en te controleren op eventueel schade of ontbrekende stukken . Bij het ophalen van materiaal door traiteur keukentje en de afwezigheid van de klant impliceert dat hij afziet van zijn recht. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten of schade door traiteur keukentje bindend zijn. Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij de aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd voor materiaal in bruikleen, worden er extra kosten aangerekend. De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor alle beschadigingen en verlies, of diefstal van de gehuurde goederen. In voorkomend geval zal hij dit binnen de 24u. melden aan traiteur keukentje. Teneinde problemen te voorkomen dient de klant onmiddellijk nadat hij de goederen in ontvangst neemt, deze te controleren indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn.

Risico

Traiteur keukentje behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de huurovereenkomst te verbreken, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug op te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de klant. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug bij traiteur keukentje zijn. Traiteur keukentje behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de klant, zodat noch de klant, noch derden, eigenaar kunnen worden. Wanneer wij vaststellen dat bij onze goederen, bij het ophalen of terugbrengen, bepaalde stukken ontbreken zal de klant de te vergoeden goederen aan nieuwwaarde dienen te betalen. Deze nieuwwaarde behelst de volledige aankoopkostprijs d.w.z. het bedrag van de aankoop van het nieuwe goed, vermeerderd met het bedrag vereist om dit nieuw gekochte goed verhuurklaar te maken, de transportkost van de plaats van aankoop tot bij traiteur keukentje alsook de administratie-, prospectiekosten.

Transport partymateriaal

Wanneer de levering zal gebeuren door traiteur keukentje wordt verwacht dat de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zullen wij ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar ons magazijn, dit om diefstal en risico's uit te sluiten. Bij levering dient het terrein voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer. Levering dient te gebeuren op een goed bereikbare en verharde locatie maximaal 50 meter van waar ons transport kan parkeren.Voor het leveren en ophalen van de goederen wordt er een wachttijd van maximaal 1/4 uur voorzien. Bijkomende wachttijd wordt aangerekend aan de klant. De levering van materiaal vindt altijd plaats op gelijkvloers, ook niet indien er een lift aanwezig is. Bij moeilijk bereikbare plaatsen worden de goederen gebracht tot waar we met transportkarren kunnen rijden en is de klant verantwoordelijk voor het op de plaats krijgen van de goederen en het terug klaar zetten van deze goederen voor een vlotte ophaling. Wanneer het transport door de klant zal gebeuren zal dit steeds in een gesloten transportwagen gebeuren op verantwoordelijkheid van de klant. We leveren enkel de materialen en verzorgen niet de plaatsing hiervan. 

Waarborg

De klant dient steeds een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling van het verschuldigde huurbedrag. Ze geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste betaald te worden bij de in ontvangst name van de goederen. Bij niet betaling van de waarborgsom, hebben wij het recht het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de klant aan te rekenen. De waarborgsom wordt teruggegeven aan de klant indien deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Facturen

Facturen worden steeds gemaakt wanneer wij in het bezit zijn van ons verhuurde materialen.